БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Петниста тинтява

Gentiana punctata

Снимки на Петниста тинтява (Gentiana punctata)

Gentiana punctata Gentiana punctata Gentiana punctata Gentiana punctata Gentiana punctata Gentiana punctata Gentiana punctata Gentiana punctata Gentiana punctata Gentiana punctata Gentiana punctata Gentiana punctata

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Петниста тинтява.


Латинско име

Gentiana punctata L. - чете се "генциа́на пункта́та"1. Видовото име punctata означава "с точки", "на точки"2.


Природозащитен статут и заплахи

Видът e ЗАЩИТЕН от Закона за биологичното разнообразие - включен е в Приложение № 3 на закона3. За защитените от този закон растения е забранено "брането, събирането, отрязването, изкореняването или друг начин на унищожаване на екземпляри в техните естествени области на разпространение", както и "притежаването, пренасянето, превозването, изнасянето зад граница, търговията и предлагането за продажба или размяна на взети от природата екземпляри". Тези забрани се отнасят за "всички жизнени стадии от развитието на растенията".

Включен е в Червена книга на Република България том 1 (растения) с категория "застрашен"4. В същия източник, като заплахи за вида, е записано:

"Събиране за лекарство за лични нужди или за търговия на международните пазари, като за целта се изваждат целите растения с коренищата и корените, активизиране на планинския туризъм, строителство на пътища. Ограниченото разпространение, лошото възобновяване, високата смъртност на младите индивиди и ниският темп на нарастване (семеначетата цъфтят на осмата година от поникването) допълнително се отразяват неблагоприятно върху състоянието на популациите и водят до тяхното намаляване и изчезване. Има потенциална заплаха от природни бедствия (пожари). Направените подробни проучвания през последните 10 години върху разпространението на вида в страната установи намаляване и дори изчезване на някои от популациите."


Описание и разпознаване

Петнистата тинтява е многогодишно тревисто растение. Коренището дебело, вертикално, със стерилни издънки; високи 20 — 40 (60) см растения. Стъблата изправени, единични, неясно ръбести, неразклонени, в основата обвити с влагалищата на приосновните листа. Приосновните листа 6 — 10 (15) см дълги, (3) 5 — 7 (9) см широки, яйцевидно ланцетни до почти кръгли, на върха повече или по-малко закръглени или късо заострени, по ръба тясно ципести, назъбени, в основата стеснени в до 1/3 от дължината си дръжка, с 5 — 7 жилки; стъбловите по-къси до почти равни на приосновните, нагоре скъсяващи се, яйцевидно ланцетни или елипсовидно яйцевидни, по ръбовете гладки, приседнали или на съвсем къси дръжки, с 3 — 4 жилки. Цветовете по (1) 2 — 3 (4), приседнали, прешленесто разположени в пазвите на листата, връхният прешлен най-добре развит. Чашката 5 — 7 мм дълга, 4 — 5 пъти по-къса от венчето, звънеста, ципеста, с 2 дълги, изправени, ланцетни и 3 — 5 много къси дяла. Венчето 25 — 30 мм дълго, зеленикавожълто с тъмнолилави точки, 5 — 7 делно, свободните дялове по-къси от венечната тръбица, заоблени; придатъците много къси, закръглени. Тичинките отначало със сраснали, по-късно със свободни прашници. Близалцата разширени, разперени до слабо завити. Кутийката 2,0 — 2,5 см дълга, вретеновидна, с къс карпофор. Семената закръглени, широко ципесто крилати, по повърхността мрежести. Цъфти юни-август5.


Местообитание

Расте по алпийски поляни и каменисти склонове, често с голям наклон, сред каменни потоци и сипеи, както и в скални, ниши, почти лишени от почвена покривка. Наклонът на терените варира между 10 и 45º, най-често със северно изложение или със северна компонента. Среща се изключително върху силикатна скална основа. Почвите са предимно планинско-ливадни, силно скелетни, маломощни, често с излаз на скала. Овлажняването е добро, тъй като терените са в близост до езера или снежни преспи6.


Разпространение в България

Планините Стара планина, Витошки район, Пирин, Рила; между 1800 и 2700 m н. в. Посочва се за Западни Родопи и Западни гранични планини (Осоговска планина), но през последните 70 години няма данни за тези местообитания7.


Общо разпространение

Централна и Югоизточна Европа, Пиренейски полуостров, о. Корсика и Сардиния, Балкански полуостров. Видът достига Мала Азия и Индия8.


Значение

Декоративно и лечебно растение.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Закон за биологичното разнообразие.

4 Люба Евстатиева. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015.Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.

5 Кожухаров С. & А. Петрова. 1982. Във: Флора на Република България, том VIII, София.

6 Евстатиева, Л. 2015. Пос. източник.

7 Евстатиева, Л. 2015. Пос. източник.

8 Евстатиева, Л. 2015. Пос. източник.


Gentiana punctata in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net