БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Звездан, Обикновен звездан

Lotus corniculatus

Снимки на Обикновен звездан (Lotus corniculatus)

Lotus corniculatus Lotus corniculatus Lotus corniculatus Lotus corniculatus Lotus corniculatus

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Звездан, Обикновен звездан.


Латинско име

Lotus corniculatus L. - чете се "лотус корникулатус".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение, с полегнало или изправено стъбло, високо до 35 cm, голо или влакнесто. Листата са сложни, нечифтоперести (текоперести), с 5 листчета, дълги 4-18 mm, широки 1-10 mm, целокрайни, ланцетни, обратно ланцетни до яйцевидни, в основата стеснени, голи или влакнести. Цветовете събрани по 3-7 в кълбести съцветия на дълга дръжка (5-10 cm) или единични. Чашката дълга 5-6 mm, с триъгълни, шиловидно заострени зъбци, равни или по-дълги от тръбицата на чашката. Венчето дълго 10-12 mm, жълто, рядко червеникаво; ладийката стеснена в носче. Бобът цилиндричен, дълъг 1,5-3 cm. Цъфти май - септември[1].


Местообитание

Тревисти места, ливади, пасища и храсталаци[2].


Разпространение в България

Установен е в цялата страна; между 0 и 2300 метра надморска височина[3].


Общо разпространение

Европа и Средиземноморието. Пренесен от човека в Автсралия и Северна Америка[4].


Значение

Първостепенно фуражно растение. Младите растения се пасат с охота от всички животни. Подходящо за изкуствено отглеждане и тревни смески. Изследвания проведени върху растения от България, показват съдържание на белтък между 10,26 и 12,22%[5]. Използва се като лечебно растение в народната медицина[6]Други български имена

За същия вид са (били) известни и следните имена от различни краища на България: Влахци (с. Суходол, Софийско); Гиздей; Женска гърбогледка (Казанлък); Детелина; Дзвездан (с. Мисловщица, Трънско); Зановец; Звоноподобна детелина; Звездел (с. Алдомировци и с. Кремиковци); Кокоша стъпка; Охлювка; Фасулица[6].


Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Високопланинските растения в България


Източници на информация

[1] Китанов, Б. 1987. Разпознаване и събиране на билки. Земиздат. София.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[4] Кузманов, Б. 1976. В: Флора на Народна Република България. Том VI. София.

[5] Кузманов, Б. 1976. Пос. източник.

[6] Китанов, Б. 1987. Пос. източник.


Lotus corniculatus in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2013 - 2019 BGflora.net