БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Kритска зайчина

Coronilla cretica

Снимки на Kритска зайчина (Coronilla cretica)

Coronilla cretica Coronilla cretica Coronilla cretica Coronilla cretica Coronilla cretica Coronilla cretica Coronilla cretica Coronilla cretica Coronilla cretica Coronilla cretica Coronilla cretica

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Kритска зайчина.


Латинско име

Coronilla cretica L. - чете се "корони́ла кре́тика"1.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие2.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение. Коренът прав, прост или към средата разклонен. Стълбата възходящи или лежащи, наребрени, 20 – 60 (70) см дълги, голи или слабо люспести, влакнести. Прилистниците 1 – 3 мм, линейно ланцетни, ципести, до основата си свободни. Листата нечифтоперести. Листчетата 3 – 8 двойки, (5) 7,0 – 12 (16) мм дълги и (2) 3 – 5 (7) мм широки, обратно яйцевидно клиновидни до клиновидни или елиптично обратно яйцевидни, на върха вдлъбнати или заоблени, с късо осилче, голи, неясно мрежесто жилкувани или жилките неясни. Съцветните главички рехави. Прицветниците наполовина по-къси от цветната дръжка, ципести, правоъгълни, бели, на върха червенокафяви. Цветната дръжка по-дълга от чашката, гола. Цветовете 3 – 6 (9) на брой. Чашката 3 пъти по-къса от венчето, плитко тръбесто звънеста; зъбците 3 – 4 пъти по-къси от нея, често едва забележими. Венчето 4 – 5 (6) мм дълго, бяло или розово. Флагчето 4 – 4,5 (5) мм дълго и 3,5 – 4 мм широко, петурката кръгла или слабо елиптична, на върха слабо вдлъбната, нокътят нишковиден, 1/З от дължината ѝ. Крилцата по-дълги от флагчето, с обратно яйцевидна петурка и 4 — 5 пъти по-къс от нея нокът, езичето малко по-късо от нокътя. Ладийката равна на крилцата, на върха заострена и пурпурна, нокътят 1/5 от дължината на петурката. Бобът 30 – 50 (60) мм дълъг, прав, на върха със закривена човка, 5 – 9-членен, членчетата 6 – 7 мм дълги, линейно заоблени, четириръби. Семената 3,5 – 4 мм дълги, линейни, правоъгълни червенокафяви. Цъфти юни-септември3.


Местообитание

По тревисти и храсталачни склонове на варовита почва4.


Разпространение в България

Черноморско крайбрежие, Струмска долина, Беласица, Долината на р. Места (с. Слащен), Южен Пирин (с. Лялево), Западни (мести. Чуката), Средни и Източни Родопи, Тракийска низина, Тунджанска хълмиста равнина, до 500 м надм. височина5.


Общо разпространение

Югоизточна Европа (на запад до Югоизточна Италия), Средиземноморие (Източно), Югозападна Азия6.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Закон за биологичното разнообразие.

3 Кожухаров, Ст. 1976. Във: Флора на Народна Република България, том VI, София.

4 Кожухаров, Ст. 1976. Пос. източник.

5 Кожухаров, Ст. 1976. Пос. източник.

6 Кожухаров, Ст. 1976. Пос. източник.Coronilla cretica in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net