БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Семейство Миризливовърбови

Elaeagnaceae

Описание и отличителни особености на семейство Миризливовърбови

Листопадни или вечнозелени дървета или храсти, покрити изцяло с многобройни, блестящи сребристобели или сивокафяви щитовидни или звездовидни власинки, често с тръни (редуцирани клонки). Листата прости, целокрайни, пересто жилкувани, последователни или срещуположни, кожести, без прилистници. Цветовете правилни, двуполови или еднополови (растенията полигамии или двудомни), в главести или гроздовидни съцветия, по-рядко единични; с дребни, рано опадващи прицветници. Хипантият тръбовиден, камбановиден или цилиндрично фуниевиден, оставащ изцяло след прецъфтяването, или с изсъхваща, най-често опадваща горна част и с трайна, обхващаща здраво плода месеста или вдървеняла долна част. Чашечните дялове 2 или 4. Венчелистчета липсват. Тичинките еднакъв брой и алтернативни на чашечните дялове или двойно повече. Плодникът от 4 или 2, по-рядко от 1 плодолист с горен, заобиколен в основата на хипантия от жлезист диск, едногнезден, с една обърната семепъпка, яйчник. Стълбчето удължено нишковидно, с малко, главесто или удължено цилиндрично странично близалце. Плодът костилкоподобен, оранжев, жълтокафяв или червен, с тънък кожест екзокарп (сочната част на зрелия плод от трайната долна част на хипантия). Семената с твърда, често дървениста обвивка, с оскъден или без ендосперм. Ветроопрашващи и насекомноопрашващи се; размножават се със семена1.

В България естествено разпространени е 1 род с един вид, а 1 род с два вида са въведени от човека.


Списък на родовете от семейство Миризливовърбови, включени в Българската флора онлайн

Миризлива върба - ElaeagnusИзточници на информация

1 Маркова, М. 1979. Във: Флора на Народна Република България, том VII, София.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2023 BGflora.net