БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Семейство Росянкови

Droseraceae

Описание и отличителни особености на семейство Росянкови

Тревисти многогодишни, дребни торфени или водни насекомоядни растения без корени или вследствие отмиране на главния корен се развиват вторични корени. Листата са различно устроени, снабдени с жлезисти власинки или чувствителни листчета, разположени в прешлени или спирално в приосновна розетка. Цветовете 5-делни, рядко 6- или 8-делни, правилни, двуполови. Тичинките 4-20, най-често 5, свободни. Стълбчетата 3-5. Плодът едноделна кутийка с 3-5 капачета.

Латинското име на семейството се произнася "дрозерацее".

В България естествено разпространени са 2 вида от 2 рода и двата вида са защитени от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на родовете от семейство Росянкови, включени в Българската флора онлайн

Алдрованда - Aldrovanda

Росянка - DroseraEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2020 BGflora.net