БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Метла

Kochia

Описание и отличителни особености на род Метла

Едногодишни тревисти растения или полухрасти. Листата са приседнали, последователни, целокрайни. Цветовете двуполови, без прицветници. Околоцветникът е 5-делен, дяловете завити навътре, обхващащи зрелия плод, на гръбната си страна с ромбични, кръстовидни, брадавчести или криловидни израстъци. Тиничките са 5, близалцата са 2 (3) [Йорданов Д., Кузманов Б. 1966. Семейство Лободови. - В: Флора на Народна Република България, том III, София].

Към този род се отнася Обикновената метла (Kochia scoparia), от която се изработват метли за метене.

В България естествено растат 2 вида, а един - именно Обикновенната метла - се отглежда за производство на метли.

Списък на видовете от род Метла, включени в сайта

Пясъчна метла - Kochia lanifloraEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2016 BGflora.net

banner