БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Румянка

Lychnis flos-cuculi

Снимки на Румянка (Lychnis flos-cuculi)

Lychnis flos-cuculi Lychnis flos-cuculi Lychnis flos-cuculi Lychnis flos-cuculi Lychnis flos-cuculi Lychnis flos-cuculi Lychnis flos-cuculi

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Румянка, Кукувичи цвят, Пурпурна свиларка.


Латинско име

Lychnis flos-cuculi L. - чете се "ли́хнис фло́с-ку́кули"1.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Румянката е многогодишно тревисто растение. Стъблата високи от 30 до 60, по-рядко до 90 cm. Цветоносните стъбла изправени, с редки къси власинки. Долните стъблови листа продълговато лопатовидни, с редки власинки, островърхи; горните линейно ланцетни, отдолу грапави. Цветовете разположени в редки дихазни съцветия, върху къси дръжчици, под възлите лепкави и червеникави. Чашата тръбесто звънеста, гола, дълга около 1 см, зелена или червеникава, с 10 жилки и с 5 зъбчета; последните не по-дълги от половина дължина на тръбицата. Венчелистчетата тъмнопурпурни до бледорозови; петурата им ясно врязана в горната си част на два или четири дяла, в долната си част стесняващи се в нокът; при основата на петурата от лицевата им страна с двузъбести люспички, образуващи в своята съвкупност коронка. Кутийката 6 - 10 мм дълга, обратно сърцевидна, отваряща се с 5 къси зъбчета. Семената многобройни, бъбрековидни, кафявочерни, с остро грапава повърхност. Цъфти май-август2.


Местообитание

Във влажни и мочурливи ливади, по периферията на блата, редки, с влажна почва храсталаци3.


Разпространение в България

В цялата страна от морското равнище докъм 1400 метра надморска височина4.


Общо разпространение

Европа, Сибир, Кавказ. Пренесено в Северна Америка5.


Значение

Съдържа сапонин и следи от алкалоиди. Използува се в медицината за получаване на препарати, действуващи върху нервната и мускулната система (флоскулин и др.). Пасе се от добитъка, но е долнокачествен фураж. Медоносно растение, дава пчелен восък и лимоненожълт мед. Декоративно растение, особено добре виреещо върху влажни почви. Създадени са и градински форми6.Вижте също

Високопланинските растения в България

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Стоянов, Н. 1966. Флора на Народна Република България, том III, издателство на БАН, София.

3 Стоянов, Н. 1966. Пос. източник.

4 Стоянов, Н. 1966. Пос. източник.

5 Стоянов, Н. 1966. Пос. източник.

6 Стоянов, Н. 1966. Пос. източник.


Lychnis flos-cuculi in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net