БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Петковия

Petkovia orphanidea

Снимки на Петковия (Petkovia orphanidea)

Petkovia orphanidea Petkovia orphanidea Petkovia orphanidea Petkovia orphanidea Petkovia orphanidea Petkovia orphanidea Petkovia orphanidea Petkovia orphanidea Petkovia orphanidea Petkovia orphanidea Petkovia orphanidea Petkovia orphanidea Petkovia orphanidea

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Петковия, Орфанидова петковия, Орфанидова камбанка.


Латинско име

Petkovia orphanidea (Boiss.) Stef. - чете се "петко́виа орфани́деа"1. Често се среща и под името Campanula orphanidea Boiss.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Петковията е двугодишно тревисто растение. Коренът дебел, вретеновиден, слабо разклонен. Стъблото късо, покрито с люсповидни остатъци от стари листа. Цветоносните стъбла 6-8 (10) или повече, 3-15 (30) см дълги, прости, цилиндрични, в основата почти хоризонтални или възходящи, нагоре изправени, четинестовлакнести, четинките 0,3-0,7 мм дълги. Листата равномерно покрити с гъсти бели прилегнали четинки (до 1,3 мм), в основата на цветоносните стъбла на дълги дръжки, яйцевидни до ланцетнояйцевидни, в основата клиновидни, по-рядко плиткосърцевидни, 8-20 (30) мм дълги, 7-12 (15) мм широки, целокрайни или съвсем плитко-неравномерно назъбени, понякога с вълновидно нагънати ръбове; листата на цветоносните стъбла по-дребни, широко- до линейноланцетни, клиновидно стеснени в основата, на къси дръжки, връхните приседнали. Цветовете единични, разположени по върховете на цветоносните стъбла или по 2-5 (6), събрани в рехави връхни гроздовидни съцветия, почти приседнали или на 5-10 мм дълги дръжки в основата с 1-2 линейноланцетни прицветни листчета. Чашката между дяловете с къси езичести придатъци обърнати надолу; чашковите дялове (6) 8-10 мм дълги, 2-3 мм широки, триъгълноланцетни, целокрайни, по-рядко в основата плитконазъбени, при плодовете удължени и звездовидно разперени. Венчето синьовиолетово, камбанковидно, (15) 20-30 мм дълго, до 2/5 от дължината наделено, отвън по жилките с къси четинки, отвътре с дълги меки власинки, опадващо след прецъфтяване. Тичинките 7-10 мм дълги, с разширени в основата късоресничести дръжки; яйчникът влакнест. Кутийката изправена, широко-обратноконична, влакнеста, отгоре на места стената изтъняваща, разпукваща се неправилно между чашковите зъбци. Семената елипсовидни, 1,4-1,5 мм дълги, 1-1,1 мм широки, кафяви с фина ивичеста повърхност. Цъфти юни-август2.


Местообитание

По каменисти и скалисти варовити терени, в скални пукнатини, най-често на южни изложения, в иглолистния и високопланинския пояси3.


Разпространение в България

Славянка, Пирин (вр. Синаница и вр. Орелек), Средни и Западни Родопи (на запад до вр. Сютка), от 1300 докъм 2400 м надм. височина4.


Общо разпространение

България и Североизточна Гърция. Балкански ендемит5.


Бележки

Стефанов (1936) разграничава Campanula orphanidea Boiss. от останалите видове в Campanula и въз основа на някои морфологични белези и преди всичко на характерната „неразпуваща се кутийка" го отделя в род Petkovia. Новоописаният род носи името на професора по ботаника в Софийски университет д-р Стефан Петков. Поради морфологичната близост с видовете от род Камбанка (Campanula), от една страна, и поради начина на освобождаване на семената подобно на видовете в Едрайант (Edraianthus), от друга, наред с неясните систематични връзки на новоописания род, той доскоро не беше възприеман от повечето европейски автори.

Резултатите от фиологенетичните изследвания в род Edraianthus и близки до него таксономични групи с прилагането на молекулярни методи и филогенетични анализи показаха, че Petkovia orphanidea заема изолирано положение и не е тясно свързан с никой от близките родове, включително Edraianthus. Това дава достатъчно основание да се запази самостоятелното таксономично положение на монотипния род Petkovia с балканския ендемит Petkovta orphanidea (cf. Stefanovic & al. 2008)6.Вижте също

Как да разпознаем (различим) ела, смърч, бор?

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Опрашването на цветовете при орхидеите от род Пчелица (Ophrys) или какво е сексуална измама в света на Орхидеите?


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Анчев, М. 2012. В: Флора на Република България, том XII, изтаделство на БАН.

3 Анчев, М. 2012. Пос. източник.

4 Анчев, М. 2012. Пос. източник.

5 Анчев, М. 2012. Пос. източник.

6 Анчев, М. 2012. Пос. източник.


Petkovia orphanidea in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2023 BGflora.net