БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Високопланинско вятърче

Jasione orbiculata

Снимки на Високопланинско вятърче (Jasione orbiculata)

Jasione orbiculata Jasione orbiculata Jasione orbiculata Jasione orbiculata Jasione orbiculata Jasione orbiculata Jasione orbiculata Jasione orbiculata Jasione orbiculata Jasione orbiculata

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Високопланинско вятърче, Алпийско вятърниче.


Латинско име

Jasione orbiculata Griseb. ex Velen. - чете се "язионе орбикулата". Среща се и под името Jasione laevis ssp. orbiculata (Griseb. ex Velen.) Tutin.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие[1].


Описание и разпознаване

Високопланинското вятърче е многогодишно тревисто растение. Коренът е нишковиден, добре развит, понякога е задебелен в основата, слабо разклонен. Стъблата от 3 до 10 cm високи, възходящи и изправени, облистени докъм средата, по няколко, разпръснато влакнести, рядко почти голи, в основата със стерилни издънки, образуващи туфи. Листата са разпръснатовлакнести, рядко почти голи; приосновните ланцетни или продълговато ланцетни, 10-25 mm дълги; стъбловите продълговатоланцетни, ланцетни до линейноланцетни, 10-15 дълги. Съцветията са връхни главички, 8-15 mm в диаметър, с обвивка от присъцветни лисчета; външните обвивни листчета са яйцевидни, елиптични, широко- до тясноланцетни, 5-7 mm дълги, 3-4 mm широки, по ръбовете и жилките са влакнести. Венчето бледо- до тъмносиньо, венечните дялове са линейни. Прашниците са сраснали в основата си, рядко частично свободни. Цъфти юли-септември[2].

Отличава се от близкият вид Българско вятърче (Jasione bulgarica) по това, че Високопланинското вятърче е с добре развит корен, листата имат власинки, стъблата често са възходящи, многобройни, прашниците при основата си са сраснали, докато Българското вятърче е с пълзящи коренища, листата са голи, стъблата са изправени, единични, необразуващи туфи, прашниците са свободни.


Местообитание

Планински и високопланински ливади и пасища, по каменисти места, предимно на силикатни терени, най-често на слабо развити планинско-ливадни и кафяви горски почви[3].


Разпространение в България

Установен е в следните планини: Западна и Средна Стара планина, Осоговска, Пирин, Рила, Средна гора (Западна), Западни и Средни Родопи; от (1300) 1400 докъм 2800 метра надморска височина[4].


Общо разпространение

Планините на Балканския полуостров, Румъния и Италия[5].Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Закон за биологичното разнообразие.

[2] Анчев, М. 2012. В: Флора на Република България, том ХI. Академично издателство "Проф. Марин Дринов". София.

[3] Анчев, М. 2012. Пос. източник.

[4] Анчев, М. 2012. Пос. източник.

[5] Анчев, М. 2012. Пос. източник.Jasione orbiculata in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 BGflora.net