БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Сръбски едрайант

Edraianthus serbicus

Снимки на Сръбски едрайант (Edraianthus serbicus)

Edraianthus serbicus Edraianthus serbicus Edraianthus serbicus Edraianthus serbicus Edraianthus serbicus Edraianthus serbicus

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Сръбски едрайант.


Латинско име

Edraianthus serbicus Perovic - чете се "едрайантус сербикус".


Природозащитен статут и заплахи

Сръбският едрайант е ЗАЩИТЕН от Закона за биологичното разнообразие - включен в приложение № 3 на закона[1].

В Червения списък на българските висши растения видът е категоризиран като "застрашен" (endangered)[2].

В Червена книга на Република България (2015 година), видът е също с категория "застрашен"[3]. В същия източник, като заплаха за вида, е записано:

"Засушаване на климата, залесяване, утъпкване на индивиди вследствие на активния туристически поток, паша. Малочислени популации и слаба възобновителна способност на вида, дължаща се на ниска кълняемост и висока смъртност на младите индивиди".


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение. Стъблата приповдигащи се до изправени, дълги до 25 cm, покрити с прости власинки. Приосновните листа дълги 50–90 mm, широки 20–40 mm, приседнали, линейноланцетни, заострени, полустъблообхващащи, просто влакнести. Стъбловите листа като приосновните, по-малки по размер. Прицветниците широкояйцевидни, външните по-къси или равни на цветовете. Цветовете 6–12, фуниевидни, дълги 12–30 mm, сини, синьо-виолетови. Цъфти май–юли, плодоноси август-септември. Размножава се със семена[4].


Местообитание

Скални пукнатини, сухи ерозирали варовити терени с плитка почва и южно изложение. Поради привързаността на вида към строго специфично местообитание формира силно фрагментирани популации с ниска численост, състоящи се от мозаечно разпръснати петна от по 1 до 15 индивида[5].


Разпространение в България

Установен е Знеполски флористичен район (Голо бърдо, Парамун, Чепън, Конявска планина, Ездимирска планина); 800–1400 m надморска височина[6].


Общо разпространение

Балкански ендемит - установен е единствено в България и Сърбия[7].


Значение

Сръбският едрайант е декоративно растение.Вижте също

Дърветата в България


Източници на информация

[1] Закон за биологичното разнообразие.

[2] Ana Petrova & Vladimir Vladimirov. 2009. Red List of Bulgarian vascular plants – Phytol. Balcan., 15(1): 63-94.

[3] Димитър Пеев, Соня Цонева. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015.Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.

[4] Димитър Пеев, Соня Цонева. 2015. пос. източник.

[5] Димитър Пеев, Соня Цонева. 2015. пос. източник.

[6] Димитър Пеев, Соня Цонева. 2015. пос. източник.

[7] Димитър Пеев, Соня Цонева. 2015. пос. източник.


Edraianthus serbicus in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2010 - 2018 BGflora.net

banner