БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Йорданова камбанка

Campanula jordanovii

Снимки на Йорданова камбанка (Campanula jordanovii)

Campanula jordanovii Campanula jordanovii Campanula jordanovii Campanula jordanovii

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Йорданова камбанка.


Латинско име

Campanula jordanovii Ancev & Kovanda - чете се "кампанула йорданови".


Природозащитен статут и заплахи

Защитен вид, включен в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие[1]. В Червена книга на Република България (2015)[2] видът е включен с категория "уязвим". В същия източник като заплахи за вида са посочени "Туризъм, паша и утъпкване са причините за промени в условията на местообитанията и се отразяват неблагоприятно върху състоянието на популациите и възобновяването им".


Описание и разпознаване

Йордановата камбанка е многогодишно тревисто растение, образуващо рехави туфи. Височината на стъблото 15 - 30 см. Приосновните листа са широколанцетни, закръглени до сърцевидни, постепенно стеснени в дълга дръжка. Стъбловите листа са приседнали (без дръжки) тясноланцетни до линейни, 35-60 mm дълги, 1,5-3 mm широки. Цветовете по няколко или единични. Завръзът (яйчникът) гол. Цветните пъпки са изправени, с 15-35 mm дълги дръжки. Цъфти през месеците юли - август[3].


Местообитание

По открити каменисти и скалисти варовити места, на хумусно-карбонатни, често пъти неразвити почви, в скални пукнатини, най-често на южни изложения, от пояса на дъбовите ксеротермни гори до субалпийския пояс[4].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Предбалкан (западен), Пирин (северен), Рила, Славянка и Родопи (западни и средни). От 600 до 1900 м. надморска височина[5].


Общо разпространение

Расте единствено в България[6].


Значение

Декоративно растение.Вижте също

Растения със сини цветове

Дърветата в България


Източници на информация

[1] Закон за биологичното разнообразие.

[2] Минчо Анчев, Валентина Горанова. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015.Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.

[3] Kovanda, M & М. Анчев. 2012. В: Флора на Република България, том ХI. Академично издателство "Проф. Марин Дринов". София.

[4] Kovanda, M & М. Анчев. 2012. В: Флора на Република България, том ХI. Академично издателство "Проф. Марин Дринов". София.

[5] Kovanda, M & М. Анчев. 2012. В: Флора на Република България, том ХI. Академично издателство "Проф. Марин Дринов". София.

[6] Kovanda, M & М. Анчев. 2012. В: Флора на Република България, том ХI. Академично издателство "Проф. Марин Дринов". София.


Campanula jordanovii in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2018 BGflora.net

ban