БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Балканско варниче

Asyneuma pichleri

Снимки на Балканско варниче (Asyneuma pichleri)

Asyneuma pichleri Asyneuma pichleri Asyneuma pichleri Asyneuma pichleri Asyneuma pichleri Asyneuma pichleri Asyneuma pichleri

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Балканско варниче, Балканска асинеума, Пихлерова асинеума.


Латинско име

Asyneuma pichleri (Vis.) D. Lakušic & F. Conti - чете се "асине́ума пи́хлери"1.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Балканското варниче е многогодишно тревисто растение. Коренът месест. Стъблото изправено, просто или слаборазклонено, 30-80 см високо, цилиндрично, голо, по-рядко в долната част разпръснато-късовлакнесто. Листата приседнали или почти приседнали, яйцевидни, яйцевидноланцетни до ланцетни, остро назъбени, голи, рядко отдолу предимно по жилките разпръснато-късовлакнести, 50-80 мм дълги, 25-40 мм широки, връхните по-дребни. Съцветието простогроздовидно или тяснометличесто, слабо разклонено. Цветовете на 5-20 мм дълги тънки дръжки с линейни или тясно-линейноланцетни прицветници; яйчникът гол. Чашковите дялове тясно линейни, постепенно заострени, 6-10 (12) мм дълги, отдалечени от венчето, разперени до отклонени надолу, при плодовете удължени. Венчето 12-15 (20) мм дълго, разделено почти до основата, дяловете линейни, голи. Тичинките 8-10 мм дълги, с разширени в основата, ресничести дръжки. Кутийката обратноконична, около 4 мм дълга, отклонена надолу, с тънки стени, отваря се в основата с 3 пори. Семената елипсовидни, 1,2-1,3 мм дълги, 0,7-0,9 мм широки, кафяви. Цъфти юни-август2.


Местообитание

По сенчести тревисти и каменисти места, на силикатни и варовити терени, в иглолистния пояс3.


Разпространение в България

Расте в планините Славянка, Северен и Среден Пирин, Рила (главно в западните дялове), от 1700 докъм 2100 метра надморска височина4.


Общо разпространение

Балкански полуостров (Албания, България, Босна и Херцеговина, Гърция, Северна Македония, Сърбия и Черна Гора). Балкански ендемит5.


Таксономични бележки

В много от специализираните източници видът се отнася към род Камбанка под името Планинска камбанка (Campanula trichocalycina Ten.)6, а също и като Campanula pichleri Vis.7Вижте също

Високопланинските растения в България

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Анчев, М. 2012. В: Флора на Република България, том XII, изтаделство на БАН.

3 Анчев, М. 2012. Пос. източник.

4 Анчев, М. 2012. Пос. източник.

5 Анчев, М. 2012. Пос. източник.

6 Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

7 Campanula pichleri Vis. | Plants of the World Online | Kew Science - посетен на 7 септември 2022 г.


Asyneuma pichleri in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net