БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Сбръчкан репник

Rapistrum rugosum

Снимки на Сбръчкан репник (Rapistrum rugosum)

Rapistrum rugosum Rapistrum rugosum Rapistrum rugosum Rapistrum rugosum Rapistrum rugosum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Сбръчкан репник.


Латинско име

Rapistrum rugosum (L.) All. - чете се "рапи́струм руго́зум"1. Видовото име "rugosum" означава "набръчкан", "грапав"2.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Сбръчканият репник е едногодишно или двугодишно тревисто растение. Коренът вретеновиден. Стъблото изправено, 15-60 см високо просто или слабо разклонено, облистено, в долната половина разсеяно влакнесто до възголо, в горната възголо до голо, синьо-зелено. Листата зелени до синьо-зелени, тревисти, назъбени, повече или по-малко гъсто късо прилегнало влакнести; долните листа 5-15 см дълги, 1,5-4 см широки, на дръжки, пересто наделени, дяловете обикновено з двойки, ланцетни до елиптични и един връхен най-едър; средните и горни листа на къси дръжки, или почти приседнали, обратно яйцевидно елиптични, елиптични, до ланцетни, ненаделени, назъбени, по-рядко в основата неясно наделени. Съцветията след прецъфтяване на долните цветове удължаващи се. Цветните дръжки 2-3 мм дълги изправени, късо влакнести, по-рядко голи, по-къси от шушулките. Цветовете многобройни, на дръжки, по-къси от тях. Чашелистчетата 3-3,5 мм дълги и 0,8-1 мм широки, тясно елиптични до елиптично ланцетни, зелени, голи. Венчелистчетата 6-10 мм дълги и 3 мм широки, 2 пъти по-дълги от чашелистчетата, удължено обратно яйцевидни или лопатовидни, серно жълти. Тичинковите дръжки значително по-дълги от прашниците, послед ните жълти. Шушулките (3)8-10 мм дълги и 2-4 мм широки, гъсто влакнести или оголяващи, двучленни; горното членче 3-6 мм дълго, яйцевидно или сферично, неправилно надлъжно наребрено, внезапно стеснено в 1-3 мм дълго цилиндрично носче; долното елипсовидно, цилиндрично, фертилно или стерилно. Семето в долното членче 1,5-1,6 мм дълго, цилиндрично, в горното 1,8 мм дълго, елипсовидно до удължено яйцевидно, гладко, кафяво. Цъфти май-юни3.


Местообитание

Из тревисти места и адвентивно край пътища и култури като бурен, рядко като плевел в нивите, в равнините и предпланините4.


Разпространение в България

Черноморско крайбрежие (Царево), Източни Родопи (Ивайловградско), Тунджанска хълмиста равнина (Старозагорско, Елховско), до 500 м надм. в. Посочва се за Софийско (Стоян. Стеф., 1948)5.


Общо разпространение

Южна Европа, Средиземноморие, Югозападна Азия, Кавказ, Централна Азия. Пренесено в Средна и Северна Европа, Северна и Южна Африка, Северна Америка, Австралия6.Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Високопланинските растения в България


Източници на информация

1 Ташев, Александър & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, изд. Матком.

2 Ташев, Александър & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Кузманов, Б. 1970. В: Флора на Народна Република България, том IV, Издателство на БАН, София.

4 Кузманов, Б. 1970. Пос. източник.

5 Кузманов, Б. 1970. Пос. източник.

6 Кузманов, Б. 1970. Пос. източник.


Rapistrum rugosum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net