БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Ароматна матиола

Matthiola odoratissima

Снимки на Ароматна матиола (Matthiola odoratissima)

Matthiola odoratissima Matthiola odoratissima Matthiola odoratissima Matthiola odoratissima Matthiola odoratissima Matthiola odoratissima Matthiola odoratissima Matthiola odoratissima Matthiola odoratissima

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Ароматна матиола.


Латинско име

Matthiola odoratissima (M. Bieb.) R. Br. - чете се "матиола одоратисима".

Родовото име "Matthiola" е дадено в чест на италианския ботаник Пиетро Матиоли (Pietro Andrea Mattioli) (1501 - 1577), а видовото "odoratissima", означава "ароматен", "благоуханен" - тъй като растението има силна приятна миризма.


Природозащитен статут и заплахи

Ароматната матиола е ЗАЩИТЕНА от Закона за биологичното разнообразие - включена е в приложение № 3 на закона.

В Червена книга на Народна Република България - том 1, видът е категоризиран като "застрашен" (при три категории - рядък, застрашен и изчезнал)[1].

В Червения списък на българските висши растения видът е категоризиран като "критично застрашен" (Critically Endangered) - последната категория преди "изчезнал"[2].

В Червена книга на Република България видът също e с категория "критично застрашен"[3]. В същият източник като заплахи за вида са посочени:

"Ограниченото разпространение. Туристическата и инфраструктурна дейност. Извършеното през 70-те и 80-те години на миналия век масово залесяване в района с видове с инвазивни свойства – акация, аморфа, миризлива върба, които се саморазпространяват, е причина за рязко намаляване на популациите".

Ароматната матиола е "със слаба конкурентна способност, среща се в най-бедните на хранителни вещества, сухи, слънчеви места. Популациите са фрагментирани, заеманата площ е под 10 km2, отделните субпопулации са с площ от няколко десетки квадратни метра до 0,1(1) ha".

В плана за действие за вида като заплахи (и степен на заплахата) са посочени[4]:

Много слаба конкурентна способност на вида (много висока степен); привързаност към специфичен субстрат при голям наклон (много висока степен); ограничено разпространение (висока степен); ерозия и свлачищни процеси (много висока степен); пожари, съществени промени в климатичните и екологични характеристики на местообитанието (ниска степен); животновъдство (паша) – в периода на цъфтеж и плодоносене (висока степен); горскостопански мероприятия – залесяване (висока степен); инвестиционни проекти - строителството на голф-игрища, което е довело до изчезването на фрагменти от популацията, като това при с. Божурец (много висока степен); промяна в динамиката на местни видове – охрастяване (висока степен); навлизане на инвазивни видове в находищата (висока степен).


Описание и разпознаване

Ароматната матиола е многогодишно тревисто растение или полухраст. Коренът е дебел, вдървенял. Стъблата са изправени или приповдигащи се, височината им е от 15 до 50 cm, покрити с разклонени власинки. Листата са 2-10 cm дълги, най-често дълбоко пересто нарязани, от всяка страна с по 3-6 продълговати, до обратно яйцевидни странични дялове и заоблен връхен дял, сивозелени, гъсто покрити с разклонени власинки до сивобяло напластени. Приосновните листа с дълги дръжки, стъбловите почти без дръжки (приседнали). Съцветията са 10-15 см дълги с над 20 едновременно цъфтящи, силно ароматни цветове. Цветните дръжки са много къси или цветовете са почти приседнали. Цветовете са с 4 гъсто влакнести чашелистчета, с бяла ципеста ивица по края, като външните са торбесто разширени в основата. Венчелистчетата са 2 пъти по-дълги от чашката (20-30 мм дълги и 3-5 мм широки), жълтеникави, жълточервени, жълтокафяви или червеновиолетови. Шушулките са сплескани (8-15 см дълги и 2-3 мм широки), влакнести или голи, изправени или косо отклонени. Близалцето до 1 мм, кълбесто, без рогчета или само с 1 рогче. Семената са крилати, до 3,5 мм дълги и до 2 мм широки. Цъфти през април - май, а плодоноси през август - септември. Опрашва се от насекоми. Размножава се със семена[5].

Ароматната матиола се отличава от Полухрастовата матиола (Matthiola fruticulosa) - другия вид от род Матиола разпространен в България - по листата. Докато при Ароматната матиола те са продълговати, дълбоко пересто до лировидно пересто нарязани, 5-20 mm широки, то при Полухрастовата матиола листата са теснолинейни, 1-4 mm широки, целокрайни и завити по ръба.

В описанието на вида е посочено, че цветовете са силно ароматни, но при моите наблюдения (К. Методиев) през деня на 12 април 2016 г. не установих никаква миризма от цветовете, такава, при това силна и приятна, се появи едва вечерта, което потвърждава и сведенията, че растението се опрашва от нощни насекоми.


Местообитание

Крайбрежни отвесни скали и крайбрежни стръмни, силно ерозирани мергелни склонове, с изложение към морето, върху много бедна, твърде плитка, суха, силно каменлива, хумусно-карбонатна, глинесто-песъчлива почва[6].


Разпространение в България

Северно черноморско крайбрежие – между Балчик и местн. Зеленка при нос Калиакра[7].


Общо разпространение

Според А. Петрова[8], Ароматната матиола е разпространена в:

"Югоизточна Европа (България, Украйна), Кавказ и Иран".

Според Ив. Асенов[9] е разпространена в:

"Югоизточна Европа (Крим), Югозападна Азия (Иран) и Кавказ".

Според С. А. Литвинская[10], е разпространена в следните територии:

Югозападна Азия: Иран, Турция; Източна Европа: Крим (Горный Крым, Тарханкутски и Керченски полуострови); Кавказ; Русия: Северн Кавказ: Карачаево-Черкесия (Джаганаски пролом); Северна Осетия – Алания; Дагестан; Краснодарски край.


Значение

Красиво растение, подходящо за отглеждане като декоративно на сухи и слънчеви места[11].


Благодарности

Авторът (К. Методиев) благодари преди всичко на Бога - Творец на небето и земята и на всичко видимо и невидимо. Благодари също на своята съпруга Ралица, на инж. Стоян Йотов, управител на ТЮФ НОРД България ЕООД и на г-н Живко Барзов от град Варна, без които снимките на това красиво и рядко растение нямаше да бъдат възможни.Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Високопланинските растения в България


Източници на информация

[1] Червена книга на НР България, том 1. растения, 1984, Издателство на БАН.

[2] Ana Petrova & Vladimir Vladimirov. 2009. Red List of Bulgarian vascular plants – Phytol. Balcan., 15(1): 63-94.

[3] Антоанета Петрова. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015.Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.

[4] Малина Делчева & Светлана Банчева. 2013. План за действие за опазване на растителния вид Ароматна матиола [Matthiola odoratissima (M. Bieb.) R. Br.] в България 2013 - 2022 г., София.

[5] Асенов, Ив. 1970. В: Флора на Народна Република България, том ІV, София.

[6] Малина Делчева & Светлана Банчева. 2013. Пос. източник.

[7] Антоанета Петрова. 2015. Пос. източник.

[8] Антоанета Петрова. 2015. Пос. източник.

[9] Асенов, Ив. 1970. Пос. източник.

[10] Червена книга на Краснодарския край (Русия).

[11] Асенов, Ив. 1970. Пос. източник.


Matthiola odoratissima in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2016 - 2020 BGflora.net