БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Пиринско зеле

Brassica jordanoffii

Снимки на Пиринско зеле (Brassica jordanoffii)

Brassica jordanoffii Brassica jordanoffii Brassica jordanoffii Brassica jordanoffii Brassica jordanoffii Brassica jordanoffii

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Пиринско зеле, Йорданово зеле.


Латинско име

Brassica jordanoffii O. E. Schultz - чете се "брасика йорданофии". Известен е и като Brassica nivalis subsp. jordanoffii. Видът е наречен на българския ботаник Даки Йорданов (1893 - 1978).


Природозащитен статут и заплахи

Пиринското зеле е ЗАЩИТЕНО от Закона за биологичното разнообразие. В закона видът е посочен като Brassica nivalis subsp. jordanoffii. Цялата му популация попада в границите на Национален парк "Пирин".

В Червена книга на Народна Република България - том 1, видът е категоризиран като "рядък вид" (при три категории - рядък, застрашен и изчезнал)[1].

В Червения списък на българските висши растения видът е категоризиран като "уязвим" (Vulnerable)[2].

В Червена книга на Република България видът е също с категория "уязвим", при възприети в тази книга следните категории на застрашеност: изчезнал, регионално изчезнал, критично застрашен, застрашен и уязвим. В същият източник за състоянието на популациите е оценено, че "са с добра численост, с по 600–800 и повече индивида. Имат добри възпроизводителни възможности"; като заплахи за вида е посочено: "Интензивният туристически поток и утъпкване извън туристическите пътеки са причина за нарушаване на местообитанията и намаляване площта на популациите. Потенциална заплаха са природни бедствия (свлачища, пожари, лавини)". Като необходими мерки за защита се препоръчва: "Ограничаване на движението на туристи извън означените маршрути в планината. Съхраняване на семена в Националната семенна генбанка в гр. Садово. Проучване на възможностите за отглеждане на вида в експериментални колекции"[3].

При нашето посещение на популацията през 2015 г. в местн. "Джамджиеви скали", околностите на връх Вихрен, откъдето са снимките в сайта, също установихме, че там видът е с добра плътност и численост[4].


Описание и разпознаване

Пиринското зеле е многогодишно тревисто растение с вдървеняло коренище. Стъблото до 50 cm високо, цилиндрично, зелено с червеникаво повлекло, безлистно или почти безлистно. Листата са събрани в приосновна розетка, полумесести, с дълга до 6 cm дръжка, лопатовидни, голи. Съцветието първоначално е щитовидно, по-късно гроздовидно. Цветовете са жълти. Плодовете 2-4 cm дълги. Цъфти през месеците юни-август. Опрашва се от насекоми. Размножава се със семена[5][6].


Местообитание

Расте по каменисти и скалисти места на варовити терени в субалпийския, рядко около горната граница на иглолистния пояс, на плитки или неразвити хумусно-карбонатни почви. Участва в състава на разредени скални групировки заедно с Alyssum trichostachyum, Armeria alpina, Dianthus microlepis, Saxifraga ferdinandi - coburgi, Arabis ferdinandi - coburgi[7].


Разпространение в България

Пирин (Сев. – над х. „Бъндерица“, в местн. Джамджиеви скали, по склоновете на вр. Кутело, циркусите Голям и Малък Казан, Бански суходол и Разложки суходол, около Сухото езеро); от (1850) 2100 до около 2500 m н. височина[8].


Общо разпространение

Български ендемит - расте единствено в планината Пирин.Вижте още

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Андрей, Н. 1984. В: Червена книга на Н. Р. България. Том 1. Растения, Издателство на БАН.

[2] Ana Petrova & Vladimir Vladimirov. 2009. Red List of Bulgarian vascular plants – Phytol. Balcan., 15(1): 63-94.

[3] Минчо Анчев & Валентина Горанова. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015.Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.

[4] К. Методиев - собствено наблюдение.

[5] Стоянов Н. и Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България, София.

[6] Минчо Анчев & Валентина Горанова. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015.Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.

[7] Минчо Анчев & Валентина Горанова. 2015. Пос. източник.

[8] Минчо Анчев & Валентина Горанова. 2015. Пос. източник.


Brassica jordanoffii in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2015 - 2019 BGflora.net