БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Семейство Бигнониеви

Bignoniaceae

Описание и отличителни особености на семейство Бигнониеви

Дървета, най-често лиани или храсти, рядко тревисти растения. Листата прости или перести, срещуположни, рядко последователни или в прешлени. Цветовете двуполови, събрани най-често в метлица или в грозд. Чашката тръбовидна или звънчевидна, 5-делна или с 5 зъбчета на върха. Венчето двуустно. Тичинките 5, обикновено 1 неразвита или видоизменена в стаминодий, рядко само предните 2 тичинки развити, задните 3 превърнати в стаминодии; прашниците отварящи се с надлъжна цепнатина. Яйчникът горен, от 2 плодолиста, двугнезден, рядко едногнезден или четиригнезден; стъблото 2-делно. Плодът цилиндрична или яйцевидна кутийка, отваряща се с 2 капачета, рядко сочен — ягодовиден. Семената най-често крилати или с власинки1.

Представителите на семейството не растат естествено в България. Отглеждат се като декоративни дървета.


Списък на родовете от семейство Бигнониеви, включени в Българската флора онлайн

Каталпа - Catalpa


Източници на информация

1 Делипавлов, Д. 1995. В: Флора на Република България, том Х, академично издателство "Проф. Марин Дринов". София.


Вижте също

Дърветата в България


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2023 BGflora.net