БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Крехка папрат

Cystopteris

Описание и отличителни особености на род Крехка папрат

Средно големи папрати със спирално разположени на дълги крехки дръжки многократно пересто разделени листа. Само в основата на листните дръжки има сивокафяви шиловидни люспи. Сорите овални. Индузиумът овален, заострен към основата на соруса, като отпред и отстрани е свободен и при узряване на спорите се извива назад. В България растат два вида1.

Латинското наименование на рода се произнася "цисто́птерис".


Списък на видовете от род Крехка папрат, включени в сайта

Крехка папрат - Cystopteris fragilisИзточници на информация

1 Йорданов, Д. (ред.). 1963. Флора на Народна Република България, том I, издателство на БАН. София.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2023 BGflora.net