БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Шахтова дрипавка

Crepis schachtii

Снимки на Шахтова дрипавка (Crepis schachtii)

Crepis schachtii Crepis schachtii Crepis schachtii Crepis schachtii Crepis schachtii Crepis schachtii

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Шахтова дрипавка1, Шахтиева дрипавка2.


Латинско име

Crepis schachtii Babc. - чете се "кре́пис ша́хтии"3.

Видът е описан за науката през 1934 г. от американския ботаник Ърнест Браун Бабкок (Ernest Brown Babcock, 1877 - 1954) по материали, събрани през 1932 г. в планината Славянка от немския градинар и ботаник Вилхелм Шахт (Wilhelm Schacht, 1903 - 2001)4. Вилхелм Шахт от 1927 г. до 1944 г. е царски градинар на цар Борис III. На името на Шахт е наречено и растението5.


Природозащитен статут и заплахи

Видът е ЗАЩИТЕН от Закона за биологичното разнообразие - включен е в Приложение № 3 на закона6. Съгласно закона, за защитените растения е забранено "брането, събирането, отрязването, изкореняването или друг начин на унищожаване на екземпляри в техните естествени области на разпространение", както и "притежаването, пренасянето, превозването, изнасянето зад граница, търговията и предлагането за продажба или размяна на взети от природата екземпляри". Тези забрани се отнасят за "всички жизнени стадии от развитието на растенията".

Включен е в Червена книга на Република България том 1 (растения) с категория "Критично застрашен"7. В същия източник, като заплаха за вида (отрицателно действащи фактори), е записано:

"Неизвестни. Находищата на вида се намират в незасегнати от човешката дейност места. Възможно е ниският капацитет за възпроизводство и ограниченият ареал да оказват ограничаващо влияние върху вида."


Описание и разпознаване

Шахтовата дрипавка е многогодишно тревисто растение. Стъблата единични, високи до 10 cm. Всички листа събрани в розетка, дълги до 9 cm, широки до 2 cm, обратноланцетни, неравномерно плитко наделени или грубоназъбени, жлезистовлакнести. Кошничките единични, дълги 12–14 mm, широки 6 mm. Обвивните листчета линейно-ланцетни, заострени. Плодосемките дълги 7,5 mm, широки 0,75 mm, сиво-кафяви, удълженостесняващи се към върха, с 18–20 надлъжни ребра. Цъфти юни-юли, плодоноси юли-август. Опрашва се от насекоми. Семената се разпространяват от вятъра8.


Местообитание

Видът се среща в иглолистния и субалпийския пояс. Обитава варовити скалисти местообитания и каменисти и тревисти съобщества над горната граница на гората9.


Разпространение в България

Планината Славянка; между 1300 и 2200 метра надморска височина10.


Общо разпространение

Расте единствено в България и то само в планината Славянка11. Интересно е, че макар планината Славянка да е разположена почти поравно между България и Гърция, в гръцката част на планината видът не е установен12.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Под името Шахтова дрипавка видът е посочен в: Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив и Закона за биологичното разнообразие.

2 Под името Шахтиева дрипавка видът е посочен в: Десислава Димитрова. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ и Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

3 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

4 Видът е описан от Бабкок през 1934 в статията на Борис Стефанов Neue Materialien zur Kenntnis der Flora von Bulgarien в унгарското ботаническо списание Magyar Botanikai Lapok, 33: 3, 5, което може да бъде изтеглено от тук.

5 Wilhelm Schacht (Botaniker) - Wikipedia. - посетен на 2 септември 2023 г.

6 Закон за биологичното разнообразие.

7 Десислава Димитрова. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.

8 Десислава Димитрова. 2015. Пос. източник.

9 Десислава Димитрова. 2015. Пос. източник.

10 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

11 Десислава Димитрова. 2015. Пос. източник.

12 К. Методиев.


Crepis schachtii in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2023 BGflora.net