БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Родопски магарешки бодил

Carduus rhodopaeus

Снимки на Родопски магарешки бодил (Carduus rhodopaeus)

Carduus rhodopaeus Carduus rhodopaeus Carduus rhodopaeus Carduus rhodopaeus Carduus rhodopaeus Carduus rhodopaeus Carduus rhodopaeus Carduus rhodopaeus

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Родопски магарешки бодил, Прилегналолюспест магарешки бодил.


Латинско име

Carduus rhodopaeus Velen. - чете се "ка́рдуус родопе́ус"1. Видовото име rhodopaeus означава "родопски", от което е изведено и българското име2.


Природозащитен статут и заплахи

Видът e ЗАЩИТЕН от Закона за биологичното разнообразие - включен е в Приложение № 3 на закона. Съгласно този закон, за Родопския магарешки бодил е забранено "брането, събирането, отрязването, изкореняването или друг начин на унищожаване на екземпляри в техните естествени области на разпространение", както и "притежаването, пренасянето, превозването, изнасянето зад граница, търговията и предлагането за продажба или размяна на взети от природата екземпляри". Тези забрани се отнасят за "всички жизнени стадии от развитието на растенията".

Включен е в Червена книга на Република България том 1 (растения) с категория "застрашен"3. В същия източник, като заплахи за вида, е посочено:

"Усвояването на нови земи за земеделски цели, пашата и утъпкването от животни и застрояването. Ниската плътност на популациите и бавното възобновяване."


Описание и разпознаване

Родопският магарешки бодил е едногодишно до многогодишно тревисто растение, което достига височина 50-100 cm. Обвивните листчета длъгнестолинейни, на върха късо подострени. Листата отгоре голи или почти голи, отдолу слабо овласени, с 6-13 двойки листчета с връхен бодил 1-2 мм. Цъфти юни-септември4.


Местообитание

По каменливи места5.


Разпространение в България

Славянка, Западни и Средни Родопи и Тракийска низина; от 800 до 2000 метра надморска височина6.


Общо разпространение

Расте единствено в България7.


Бележки

Родопският магарешки бодил в различни източници често се включва като част от вида Carduus adpressus8 или се отнася към подвид Carduus adpressus ssp. rhodopaeus9.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Светлана Банчева. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015. Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.

4 Красимир Тодоров. 2018. Биосистематично проучване на род Carduus L. (Asteraceae) в България (Автореферат). Пловдивски университет. Пловдив.

5 Красимир Тодоров. 2018. Пос. източник.

6 Красимир Тодоров. 2018. Пос. източник.

7 Красимир Тодоров. 2018. Пос. източник.

8 Красимир Тодоров. 2018. Пос. източник.

9 Светлана Банчева. 2015. Пос. източник.


Carduus rhodopaeus in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net