БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Алпийски пелин

Artemisia eriantha

Снимки на Алпийски пелин (Artemisia eriantha)

Artemisia eriantha Artemisia eriantha Artemisia eriantha Artemisia eriantha Artemisia eriantha Artemisia eriantha Artemisia eriantha

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Алпийски пелин, Тъмнолюспест пелин, Скален пелин.


Латинско име

Artemisia eriantha Ten. - чете се "артеми́зиа ериа́нта"1. Видовото име "eriantha" означава "мъхестоцветен"2.


Природозащитен статут и заплахи

Видът e ЗАЩИТЕН от Закона за биологичното разнообразие - включен е в Приложение № 3 на закона (с името Тъмнолюспест пелин)3. За защитените от този закон растения е забранено "брането, събирането, отрязването, изкореняването или друг начин на унищожаване на екземпляри в техните естествени области на разпространение", както и "притежаването, пренасянето, превозването, изнасянето зад граница, търговията и предлагането за продажба или размяна на взети от природата екземпляри". Тези забрани се отнасят за "всички жизнени стадии от развитието на растенията".

Включен е в Червена книга на Република България том 1 (растения) с категория "застрашен"4. В същия източник, като заплахи за вида, е записано:

"Малочислени и изолирани популации, ниски възобновителни възможности, утъпкване при туристически преходи."


Описание и разпознаване

Алпийският пелин е многогодишно тревисто растение. Стъблата изправени, сребристовлакнести, 5-25 см високи, неразклонени, с розетни листа при основата им. Приосновните листа 2 пъти длановидно разсечени, с дръжки, стъблените клиновидни, цели, триделни или пересто нарязани, при седнали, всички покрити с гъсти прилегнали копринести сребристи власинки. Кошничките полукълбовидни, дребни, до 5 мм в диаметър, долните с дръжки, горните приседнали и образуващи гъсто, почти класовидно съцветие. Обвивните листчета влакнести, с кафяв ципест ръб. Цветното легло голо. Цветовете жълти, крайните почти нишковидни. Плодовете без хвърчилка. Цъфти през юли - август5.


Местообитание

Расте по скални пукнатини и на ерозирана скална основа, по скалисти и тревисти склонове във високопланинския пояс. Популациите са сравнително малочислени, фрагментирани и с ограничена площ. Участват в изграждането на скални растителни групировки заедно с Leontopodim alpinum subsp. nivale, Sesleria korabensis, Papaver degenii, Campanula cochlearifolia, Armeria alpina, Alyssum cuneifolium subsp. pirinicum и други6.


Разпространение в България

Средна Стара планина – варовити скали по северните склонове на вр. Мазалат, Северен Пирин – по варовити терени между долината на р. Бъндеришка и Разложки Суходол и по-рядко върху силикатни скали – вр. Тодорка и в долината на р. Демяница, Рила - по варовитите скали в Северна и Северозападна Рила; от 1880 до около 2800 m н. височина7.


Общо разпространение

Южна и Централна Европа (Пиренеи, Югозападни Алпи, Централни Апенини, Карпати, Балкански полуостров)8.


Значение

Декоративно растение9. В Италия (Апенините) се употребява за приготвяне на ликьора Génépi10.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Еволюционната теория е лъжа!


Източници на информация

1 Ташев, Александър & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, изд. Матком.

2 Ташев, Александър & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Закон за биологичното разнообразие.

4 Чавдар Гусев. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015.Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.

5 Стоянов Н. и Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България, София.

6 Чавдар Гусев. 2015. Пос. източник.

7 Чавдар Гусев. 2015. Пос. източник.

8 Чавдар Гусев. 2015. Пос. източник.

9 Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

10 Génépi - Wikipedia.


Artemisia eriantha in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net