БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Влакнеста самодивска трева

Peucedanum vittijugum

Снимки на Влакнеста самодивска трева (Peucedanum vittijugum)

Peucedanum vittijugum Peucedanum vittijugum Peucedanum vittijugum Peucedanum vittijugum Peucedanum vittijugum Peucedanum vittijugum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Влакнеста самодивска трева.


Латинско име

Peucedanum vittijugum Boiss. - чете се "пеуцеданум витиюгум".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие. В Червения списък на българските висши растения видът е категоризиран като "Уязвим" (Vulnerable) по критериите на IUCN[1].


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение, високо от 0.30 до 1,2 m. Листата са перести. Цветовете са жълти. Главните лъчи на сложния сенник са 14-20 с обвивка от 1-3 листчета. Сенниците са с 10-20 цвята. Цъфти през месеците юли-август[2].


Местообитание

Сухи тревисти, каменисти и варовити места[3].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Стара Планина (средна и източна), Средна гора, Родопи, Тракийска низина, Тунджанска хълмиста равнина, Странджа, Черноморско крайбрежие (?) и Североизточна България (?); от 100 до 500 метра надморска височина[4].


Общо разпространение

Балкански ендемит - расте единствено в страните на Балканския полуостров. Установен е в България, Гърция и Албания[5].Източници на информация

[1] Ana Petrova & Vladimir Vladimirov. 2009. Red List of Bulgarian vascular plants – Phytol. Balcan., 15(1): 63-94.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[4] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[5] EEA.


Peucedanum vittijugum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2010 - 2018 BGflora.net